Vendosni parametrat:
Aksi horizontal nga a
Aksi vertikal nga a
Ngjyra e aces
Ngjyra e numrave në akse
KRIJONI TABELN!
NJOFTIM!
KRIJONI një tabelë të re!