• Dyslexia, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia
  • Probleme të vëmendjes dhe hiperaktiviteti (ADHD)
  • Problemet e gjuhë
  • Trajtimet për sëmundje specifikemësim, çrregullime tëattenzione dhe Sëmundjet e gjuhë
  • Trajtimi i çrregullimeve të voce
  • Trajtimi i çrregullimeve të Swallow
  • Rruga e mbështetje për prindërit për menaxhimin e problemeve të sjelljes së fëmijëve

Filloni të shtypni dhe shtypni Enter për të kërkuar