Vendosni parametrat

Gjatësia e linjës
Da a
Hapi (intervali)
Ngjyra e linjës
Ngjyra e numrave
SHTYPI RREZIK
KRIJONI një RREZIK T RE