Më të shkarkuarit

Fjalë të ngjashme fonologjikisht bingo

Shkruajmë dyshe! (80 letra me aktivitete, lojëra dhe propozime për dyshe)

Rrokjet dhe metafonologjia (160 karta me aktivitete)

Afazia - Ndërtimi i fjalive (60 fletë aktiviteti)

Afazia - Leksikoni dhe semantika (150 karta me aktivitete)

1000 Gjeni skedat Syllable 

Gjeni shkronjën (900 skeda)

Vëzhgoni rrugën - 25 karta me aktivitete të vëmendjes

Numicalcio: 10 aktivitete në tabelat e shumëzimit, operacionet dhe krahasimet ... me futbollin!

40 aktivitete të ndryshme mbi leximin, shkrimin, logjikën dhe gjuhën

Vëmendje dhe funksione ekzekutive

shkrim

gjuhë

kuptim

Matematikë

Books-game

Lojëra të shtypshme

Kartat kompensuese

I rritur (afazi dhe komunikimi)

Filloni të shtypni dhe shtypni Enter për të kërkuar

error: Përmbajtja është e mbrojtur !!