Numrat me shkronja, shkronjat në numra


Numrat me shkronja, shkronjat në numra

nga Antonio Milanese
Vendosni numrat minimale dhe maksimalë (999)
NGA LETTRET NUM NR
NGA NUMRI N TO LETTR
>
TRY AGAIN
NDRYSHO PARAMETERS